ฟังก์ชัน rename()
เปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือ ชื่อdirectory ด้วยฟังก์ชัน rename()

รูปแบบ
rename(oldname , newname)
oldname คือ ชื่อเก่า
newname คือ ชื่อใหม่

 

ตัวอย่าง
<?php

rename("c:\\test.txt" , "c:\\newtest.txt");

?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้าเปลี่ยนชื่อสำเร็จ
return ค่า FALSE ถ้าเปลี่ยนชื่อไม่สำเร็จ


กลับ menu php