การอ้างอิง properties ภายในคลาส
การอ้างอิง properties ภายในคลาส

การอ้างอิง properties ภายในคลาสใช้ $this->ชื่อตัวแปร

ตัวอย่าง
<?php

class calculator
{

public $i1;
public $i2;

function seti()
{
$this->i1=1;
$this->i2=2;
}

}

?>

กลับ menu php