การอ้างอิง properties
การอ้างอิง properties ในภาษา php

ตัวอย่าง
<?php

class calculator
{

public $i;

function __construct()
{
echo "constructor";
}

function __destruct()
{
echo "destructor";
}

}

$obj=new calculator();

echo $obj->i;

?>

การอ้างอิง properties ใช้เครื่องหมาย -> จากตัวอย่างคือ $obj->i
properties ที่อ้างอิงถึงเป็นตัวแปรแต่ไม่ต้องใช้ $
$obj->i จะต่างจาก $obj->$i

กลับ menu php