ฟังก์ชัน realpath()
อ่าน path จริง ด้วยฟังก์ชัน realpath()

รูปแบบ
realpath(path)
path คือ ที่อยู่ของไฟล์

ตัวอย่าง
<?php

echo realpath("test.txt");

?>

ผลลัพธ์
C:\AppServ\www\test.txt


กลับ menu php