ฟังก์ชัน range()
สร้าง array ใหม่จากฟังก์ชัน range()

ตัวอย่าง

$a=range(0, 4);

print_r($a);

ผลลัพธ์
Array
(
[0] => 0
[1] => 1
[2] => 2
[3] => 3
[4] => 4
)


จากตัวอย่าง ฟังก์ชัน range() สร้าง array ใหม่ขึ้นมาจากตัวเลข 0 ถึง 4

menu php