ฟังก์ชัน rand()
สุ่มตัวเลข ด้วยฟังก์ชัน rand()


ฟังก์ชัน rand() จะ return ค่าตัวเลขออกมา
ใช้ฟังก์ชันแบบไม่ใส่พารามิเตอร์ จะได้ค่าตัวเลขสุ่มจาก 0 ถึงค่าที่return จากฟังก์ชันgetrandmax()
ถ้ าใส่พารามิเตอร์มีรูปแบบคือ rand ( int $min , int $max )
$min คือ ค่าน้อยสุดที่ให้สุ่มออกมาได้
$max คือ ค่ามากสุดที่ให้สุ่มออกมาได้

 

ตัวอย่าง
<?php

echo rand();
echo rand(0,100);

?>

จากตัวอย่างใช้ฟังก์ชัน rand() ครั้งแรกเป็นการใช้แบบไม่มีพารามิเตอร์ ผลลัพธ์จะออกมาในช่วง 0 ถึง ค่าที่return จากฟังก์ชันgetrandmax()
ครั้งที่สองเป็นการใช้แบบมีการกำหนดค่าน้อสุดกับมากสุด ผลลัพธ์จะออกมาในช่วงน้อยสุดถึงมากสุด ในตัวอย่างคือ 0 - 100

 


กลับ menu php