ฟังก์ชัน rad2deg()
แปลง radian เป็น degree ด้วยฟังก์ชัน rad2deg()


ฟังก์ชัน rad2deg() จะรับพารามิเตอร์เป็น หน่วย radian
ค่าที่ return ออกมาจะเป็น degree

 

ตัวอย่าง
<?php

echo rad2deg(M_PI_4);

?>

ผลลัพธ์
45

 


กลับ menu php