ฟังก์ชัน quotemeta()
เติม backslashes ( \ ) หน้า predefined characters ด้วยฟังก์ชัน quotemeta()

predefined characters คือ
จุด .
backslash \
เครื่องหมายบวก +
เครื่องหมายดาว(asterisk) *
เครื่องหมายคำถาม ?
เครื่องหมายปีกกาสี่เหลี่ยม(brackets) [ ]
เครื่องหมายcaret ^
dollar sign $
เครื่องหมายวงเล็บ ( )

 

รูปแบบ
quotemeta(string)

string คือ สตริงที่ต้องการใส่ backslashตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string.";
echo quotemeta($str);

?>


ผลลัพธ์
this is the test string\.

 


กลับ menu php