ฟังก์ชัน printf()
พิมพ์ข้อความออกหน้าจอ ตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยฟังก์ชัน printf()

รูปแบบ
printf(format , arg)

format คือ รูปแบบที่ต้องการ
รูปแบบที่น่าสนใจคือ
%% - รูปแบบ %
%b - เลขฐานสอง
%c - ตัวอักษรที่สอดคล้องกับ ASCII value
%d - เลขฐาน 10 แบบมีเครื่องหมาย
%e - สัญลักษณ์แบบวิทยาศาสตร์ เช่น 1.2e+2
%u - เลขฐาน 10 แบบไม่มีเครื่องหมาย
%f - เลขทศนิยมแบบมี local settings
%F - เลขทศนิยมแบบไม่มี local settings
%o - เลขฐาน 8
%s - String
%x - เลขฐาน 16 ตัวอักษรเล็ก
%X - เลขฐาน 16 ตัวอักษรใหญ่

arg คือ ข้อความออกหน้าจอตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string";
$str2 = "Hello World";

printf("%s %s ",$str,$str2);

?>


ผลลัพธ์
this is the test string Hello World

 


กลับ menu php