ฟังก์ชัน print()
พิมพ์ข้อความออกหน้าจอ ด้วยฟังก์ชัน print()

รูปแบบ
print(string)

string คือ ข้อความออกหน้าจอตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string";
print $str;
print "<br />";
print $str." hello world";

?>


ผลลัพธ์
this is the test string
this is the test string hello world

 


กลับ menu php