ฟังก์ชัน pi()
รับค่า pi ด้วยฟังก์ชัน pi()


ฟังก์ชัน pi() จะ return ค่า pi ออกมา

 

ตัวอย่าง
<?php

echo pi();

?>

ผลลัพธ์
3.1415926535898

 

สามารถใช้ ค่าคงที่ M_PI แทน pi() ได้


กลับ menu php