รับค่าเกี่ยวกับ operating system ด้วยฟังก์ชัน php_uname()
รับค่าเกี่ยวกับ operating system ด้วยฟังก์ชัน php_uname()ฟังก์ชัน php_uname() มีพารามิเตอร์ที่สามารถใส่ได้คือ

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
a เป็นการแสดงในแบบพารามิเตอร์ s n r v m
s ชื่อ Operating system
n Host name
r Release name
v ข้อมูล version ของ Operating system
m ประเภทของเครื่อง เช่น i386


* a เป็น default
php_uname() มีค่าเท่ากับ php_uname('a')


ตัวอย่าง
<?php

echo php_uname('a');

?>กลับ menu php