การแสดงรายการ PEAR package ที่ติดตั้งแล้ว
การแสดงรายการ PEAR package ที่ติดตั้งแล้ว

 

แสดงรายการที่ติดตั้งแล้วโดยการใช้ command list หรือ l
ตัวอย่าง
C:\Appserv\php5>pear list
หรือ
C:\Appserv\php5>pear l

ตัวอย่าง


จากรูปเป็นการใช้คำสั่ง เป็น C:\Appserv\php5>pear list และ C:\Appserv\php5>pear lกลับ menu php