แสดงรายการที่สามารถ upgrade ได้ของ package ที่ติดตั้งไปแล้ว
แสดงรายการที่สามารถ upgrade ได้ของ package ที่ติดตั้งไปแล้ว

 

ใช้ command list-upgrades หรือ lu
ตัวอย่าง
C:\Appserv\php5>pear list-upgrades
หรือ
C:\Appserv\php5>pear lu

ตัวอย่าง


จากรูปเป็นการแสดงรายการที่ได้ติดตั้งในเครื่องแล้ว ด้วยคำสั่ง C:\Appserv\php5>pear list
ต่อมาแสดงรายการ package ที่ติดตั้งแล้วและ่สามารถ upgrade ได้ ด้วยคำสั่ง C:\Appserv\php5>pear list-upgrades
กลับ menu php