การติดตั้ง package
การติดตั้ง package

 

ใช้ command install หรือ i
ตัวอย่าง
C:\Appserv\php5>pear install ชื่อPackage
หรือ
C:\Appserv\php5>pear i ชื่อPackage

ตัวอย่าง


จากรูปเป็นการแสดงรายการที่ได้ติดตั้งในเครื่องแล้ว ด้วยคำสั่ง C:\Appserv\php5>pear list
ต่อมาติดตั้ง package ใหม่ชื่อ XML_RPC ด้วยคำสั่ง C:\Appserv\php5>pear install XML_RPC
แสดงรายการที่ได้ติดตั้งในเครื่องอีกที ด้วยคำสั่ง C:\Appserv\php5>pear list
กลับ menu php