ฟังก์ชัน pathinfo()
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ path เข้า array ด้วยฟังก์ชัน pathinfo()

รูปแบบ
pathinfo(path)
path คือ ที่อยู่ของไฟล์

ค่าreturn
เป็น array มี 3 element คือ
dirname , basename , extension

ตัวอย่าง
<?php

$a=pathinfo("./testdirectory/test.txt");
print_r($a);

?>

 

ผลลัพธ์
Array
(
[dirname] => ./testdirectory
[basename] => test.txt
[extension] => txt
[filename] => test
)


กลับ menu php