ฟังก์ชัน parse_ini_file()
อ่านข้อมูลของไฟล์ ini สู่ array ด้วยฟังก์ชัน parse_ini_file()

รูปแบบ
parse_ini_file(file)
file คือ ที่อยู่ของไฟล์ ini

 

ตัวอย่าง
<?php

print_r( parse_ini_file("test.ini") );

?>

 


กลับ menu php