ฟังก์ชัน pack()
packs data ใส่ binary string ด้วยฟังก์ชัน pack()

 

รูปแบบ
pack(format,args)

format คือ รูปแบบที่ต้องการค่าที่เป็นไปได้คือ
a - NUL-padded string
A - SPACE-padded string
h - Hex string, low nibble first
H - Hex string, high nibble first
c - signed char
C - unsigned char
s - signed short (always 16 bit, machine byte order)
S - unsigned short (always 16 bit, machine byte order)
n - unsigned short (always 16 bit, big endian byte order)
v - unsigned short (always 16 bit, little endian byte order)
i - signed integer (machine dependent size and byte order)
I - unsigned integer (machine dependent size and byte order)
l - signed long (always 32 bit, machine byte order)
L - unsigned long (always 32 bit, machine byte order)
N - unsigned long (always 32 bit, big endian byte order)
V - unsigned long (always 32 bit, little endian byte order)
f - float (machine dependent size and representation)
d - double (machine dependent size and representation)
x - NUL byte
X - Back up one byte
@ - NUL-fill to absolute position

args คือ ข้อมูลที่ต้องการใส่

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php

echo pack("C3",80,72,80);

?>

ผลลัพธ์
PHP

 

 


กลับ menu php