ฟังก์ชัน ord()
อ่านค่า ASCII ของตัวอักษรแรกของ string ด้วยฟังก์ชัน ord()

รูปแบบ
ord(string)

string คือ สตริงตัวอย่าง
<?php

$str = "Hello World!";
echo ord($str);

?>


ผลลัพธ์
72

 


กลับ menu php