ฟังก์ชัน octdec()
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ด้วยฟังก์ชัน octdec()


ฟังก์ชัน octdec() จะแปลงพารามิเตอร์ string เลขฐาน 8 ที่ส่งเข้ามาและ return ค่าของเลขฐาน 10 ออกมาในรูปแบบตัวเลข

ตัวอย่าง
<?php

echo octdec('17');

?>

ผลลัพธ์
15

 

17 ในเลขฐาน8 = 15 ในเลขฐาน10

 


กลับ menu php