ฟังก์ชัน next()
การใช้ฟังก์ชัน next() เพื่อขยับการชี้ไปที่ element ถัดไป

ตัวอย่าง

$city=array('tokyo','new york','Vancouver','Wellington','Christchurch');
next($city); // <---- ขยับไปหนึ่ง element
next($city); // <---- ขยับไปหนึ่ง element
next($city); // <---- ขยับไปหนึ่ง element
print current($city); // <---- จะพิมพ์ Wellington

menu php