การสร้าง array ซ้อน array

สามารถใส่ array เข้าไปใน array ได้ ตัวอย่างเช่น

$a=array();
$a[0]=array(1,2,3);
$a[1]=100;

เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้ว จะได้ว่า

$a[0] มีค่าเท่ากับ array จำนวน 3 element โดย
element ที่ 0 มีค่า 1 การอ้างอิงคือ $a[0][0]
element ที่ 1 มีค่า 2 การอ้างอิงคือ $a[0][1]
element ที่ 2 มีค่า 3 การอ้างอิงคือ $a[0][2]

$a[1] เป็นค่า 100

เมื่อใช้ prtint_r แสดงค่า $a ออกมาดูจะได้ว่า
Array (
[0] => Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 )
[1] => 100
)

menu php