เลือกฐานข้อมูล ด้วย mysql_select_db()
เลือกฐานข้อมูล ด้วย mysql_select_db()

รูปแบบคือ
mysql_select_db('ชื่อฐานข้อมูล')

ตัวอย่าง
$con = mysql_connect('localhost', 'testusername', 'testpassword') ;
$db = mysql_select_db('testdatabase') ;

ตัวอย่างนี้เป็นเลือกฐานข้อมูลชื่อ testdatabase


กลับ menu php