ฟังก์ชัน mt_srand()
กำหนดค่า seed ให้กับการสุ่มตัวเลขของฟังก์ชัน mt_rand() ด้วยฟังก์ชัน mt_srand()


ฟังก์ชัน mt_srand() จะใช้คู่กับฟังก์ชัน mt_rand()

 

ตัวอย่าง
<?php

mt_srand(1);
echo mt_rand();

?>

ผลลัพธ์
1244335972

จากตัวอย่างใช้ฟังก์ชัน mt_srand() เพื่อ seed ค่าให้สำหรับฟังก์ชัน mt_rand() ค่า seed ตามตัวอย่างคือ 1
ผลลัพธ์ที่่ออกมาจะเป็น 1244335972 เสมอ
ฟังก์ชัน mt_srand() จะมีประโยชน์ในการเปลี่ยนค่า seed เพื่อไม่ให้ฟังก์ชัน mt_rand() สุ่มค่าเดิมออกมา

 


กลับ menu php