ฟังก์ชัน mt_getrandmax()
หาค่าสูงสุดที่ฟังก์ชัน mt_rand() สามารถสุ่มตัวเลขได้ ด้วยฟังก์ชัน mt_getrandmax()


ฟังก์ชัน mt_getrandmax() จะ return ค่าสูงสุดที่ฟังก์ชัน mt_rand() สามารถสุ่มออกมาได้

ตัวอย่าง
<?php

echo mt_getrandmax();

?>

ผลลัพธ์
2147483647

 

 


กลับ menu php