แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย mysql_query()
แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย mysql_query()

รูปแบบคือ
mysql_query('string sql สำหรับ query')

เช่น
mysql_query("UPDATE city SET country = 'United States' WHERE name='New York';");

mysql_query("INSERT INTO city (name,country) VALUES ('los angeles','USA')");

mysql_query("DELETE FROM city WHERE name='New York'");

 

 

ตัวอย่าง
$con = mysql_connect('localhost', 'testusername', 'testpassword') ;
$db = mysql_select_db('testdatabase') ;
$result = mysql_query("UPDATE city SET country = 'United States' WHERE name='New York';") ;

ตัวอย่างนี้เป็นการ update ฐานข้อมูล


กลับ menu php