แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูล
แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูล ด้วย PDO

การแก้ไข เพิ่มเติม ลบ ข้อมูลในฐานข้อมูล จะใช้ exec() เช่น
$db->exec("UPDATE city SET country = 'United States' WHERE name='New York';");

$db->exec("INSERT INTO city (name,country) VALUES ('los angeles','USA')");

$db->exec("DELETE FROM city WHERE name='New York'");

ตัวอย่าง
$mysql = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=testdatabase', 'testusername', 'testpassword');
$mysql->exec("UPDATE city SET country = 'United States' WHERE name='New York';");

ตัวอย่างนี้เป็นการติดต่อกับฐานข้อมูลชื่อ testdatabase และ table ชื่อ city
แล้ว แก้ไข country จาก USA เป็น United States ใน record ที่มีเมืองชื่อ New York


กลับ menu php