ฟังก์ชัน mkdir()
สร้าง directory ด้วยฟังก์ชัน mkdir()

รูปแบบ
mkdir(path)
path คือ path ที่อยู่

 

ตัวอย่าง
<?php

echo mkdir("c:\\testDirectory");

?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้าสำเร็จ
return ค่า FALSE ถ้าไม่สำเร็จ


กลับ menu php