ฟังก์ชัน min()
หาค่าน้อยที่สุด ด้วยฟังก์ชัน min()


ฟังก์ชัน min() จะ return ค่าน้อยที่สุดออกมา

 

ตัวอย่าง
<?php

echo min(2, 3, 1, 6, 7); // 1
echo min(array(2, 4, 5)); // 2

?>

จากตัวอย่าง ตัวอย่างแรกใช้การส่งค่าแบบหลายพารามิเตอร์ ตัวอย่างที่สองใช้การส่งค่าแบบ array

 


กลับ menu php