ฟังก์ชัน array_merge()
การต่อ array ด้วยฟังก์ชัน array_merge()

ตัวอย่าง

$city=array('tokyo','new york');
$country=array('USA','japan');
$mergeArray=array_merge($city, $country);
print_r( $mergeArray );

จะเห็นว่าผลลัพธ์คือ
Array ( [0] => tokyo [1] => new york [2] => USA [3] => japan )

menu php