ฟังก์ชัน max()
หาค่ามากที่สุด ด้วยฟังก์ชัน max()


ฟังก์ชัน max() จะ return ค่ามากที่สุดออกมา

 

ตัวอย่าง
<?php

echo max(1, 3, 5, 6, 7); // 7
echo max(array(2, 4, 5)); // 5

?>

จากตัวอย่าง ตัวอย่างแรกใช้การส่งค่าแบบหลายพารามิเตอร์ ตัวอย่างที่สองใช้การส่งค่าแบบ array

 


กลับ menu php