ฟังก์ชัน log10()
หาค่า logarithm ฐาน 10 ด้วยฟังก์ชัน log10()

ตัวอย่าง
<?php

echo log10(1000);

?>

ผลลัพธ์
3

จากผลลัพธ์ นั่นคือ 10 ยกกำลัง 3 เท่ากับ 1000


กลับ menu php