ฟังก์ชัน log()
หาค่า logarithm ด้วยฟังก์ชัน log()


ฟังก์ชัน log() จะรับพารามิเตอร์แรกเป็นตัวเลขค่าที่ต้องการ
ตัวที่สองจะรับเป็นเลขของฐาน ถ้าไม่ใส่จะถือว่าเป็นฐาน e

ตัวอย่าง
<?php

echo log(32,2);

?>

ผลลัพธ์
5

จากผลลัพธ์ นั่นคือ 2 ยกกำลัง 5 เท่ากับ 32


กลับ menu php