ฟังก์ชัน localtime()
รับข้อมูลวันและเวลาในรูปแบบ array ด้วยฟังก์ชัน localtime()

ตัวอย่าง

<?php

$now=localtime();

print_r($now);

?>

ผลลัพธ์
Array
(
[0] => 54
[1] => 58
[2] => 17
[3] => 16
[4] => 5
[5] => 110
[6] => 3
[7] => 166
[8] => 1
)

ฟังก์ชัน localtime() จะส่งผลลัพธ์มาในรูป array ดังนี้

index แบบตัวเลข index แบบ key คำอธิบาย
0 tm_sec วินาที
1 tm_min นาที
2 tm_hour ชั่วโมง
3 tm_mday วันของเดือน
4 tm_mon เดือนของปี มกราคมคือ 0
5 tm_year ปีนับจาก 1900
6 tm_wday วันของสัปดาห์ วันอาทิตย์คือ 0
7 tm_yday วันของปี
8 tm_isdst Is daylight savings time in effect
เกี่ยวกับการปรับเวลาเพื่อให้มีเวลาช่วงกลางวันมากขึ้น มักใช้ใน ยุโรป และอเมริกา


menu php