ฟังก์ชัน levenshtein()
หาความต่างระหว่าง 2 สตริง ด้วยฟังก์ชัน levenshtein()

 

รูปแบบ
levenshtein(string1,string2,insert,replace,delete)

string1 คือ สตริงที่ 1

string2 คือ สตริงที่ 2

insert คือ ค่าของการ insert

replace คือ ค่าของการ replace

delete คือ ค่าของการ delete

 

ตัวอย่าง
<?php

echo levenshtein("Hello World","ello World"); // <-- 1 เพราะต่างกัน 1 ตัวอักษร
echo "<br />";
echo levenshtein("Hello World","ello orld"); // <-- 2 เพราะต่างกัน 2 ตัวอักษร
echo "<br />";

echo levenshtein("Hello World","Helloo World",10,20,30); // <-- 10 เพราะต้อง insert 1 ตัวอักษร ในสตริงที่ 1 ถึงจะได้สตริงที่ 2
echo "<br />";
echo levenshtein("Hello World","Helloo Worldd",10,20,30); // <-- 20 เพราะต้อง insert 2 ตัวอักษร ในสตริงที่ 1 ถึงจะได้สตริงที่ 2
echo "<br />";

echo levenshtein("Hello World","Tello World",10,20,30); // <-- 20 เพราะต้อง replace 1 ตัวอักษร ในสตริงที่ 1 ถึงจะได้สตริงที่ 2
echo "<br />";
echo levenshtein("Hello World","Tello Aorld",10,20,30); // <-- 40 เพราะต้อง replace 2 ตัวอักษร ในสตริงที่ 1 ถึงจะได้สตริงที่ 2
echo "<br />";

echo levenshtein("Hello World","ello World",10,20,30); // <-- 30 เพราะต้อง delete 1ตัวอักษร ในสตริงที่ 1 ถึงจะได้สตริงที่ 2
echo "<br />";
echo levenshtein("Hello World","ello orld",10,20,30); // <-- 60 เพราะต้อง delete 2 ตัวอักษร ในสตริงที่ 1 ถึงจะได้สตริงที่ 2

?>


ผลลัพธ์
1
2
10
20
20
40
30
60

 


กลับ menu php