ฟังก์ชัน key()
การใช้ฟังก์ชัน key() เพื่อรับค่า index ของ element ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน key() จะ return ค่า key ของ element

ตัวอย่าง

$city = array('tokyo', 'new york', 'vancouver', 'sydney');
echo key($city); // 0
next($city);
echo key($city); // 1


menu php