ฟังก์ชัน is_string()
check ตัวแปรว่าเป็น string หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_string()

 

ตัวอย่าง

<?php

$str="test string";

if ( is_string($str) )
echo "variable str is string";

?>

ฟังก์ชัน is_string() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น string
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ string


กลับ menu php