ฟังก์ชัน is_scalar()
check ตัวแปรเป็น scalar หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_scalar()


ฟังก์ชัน is_scalar() ใช้ check ว่า ตัวแปรเป็น integer, float, string, boolean
ตัวแปร scalar คือ ตัวแปรชนิด integer, float, string, boolean

ตัวอย่าง

<?php

$i=100;

if ( is_scalar($i) )
echo "variable i is scalar";

?>

ฟังก์ชัน is_scalar() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น integer, float, string, boolean
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ integer, float, string, boolean


กลับ menu php