ฟังก์ชัน is_real()
check ตัวแปรว่าเป็น ตัวแปรทศนิยมหรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_real()

ฟังก์ชัน is_real() เป็น alias ของ is_float()

ตัวอย่าง

<?php

$a=11.03;
$b=is_real($a);
if ($b)
echo "variable a is float";

?>

ฟังก์ชัน is_real() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น float
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ float


กลับ menu php