ฟังก์ชัน is_readable()
เช็คว่าไฟล์สามารถอ่านได้หรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน is_readable()

รูปแบบ
is_readable(file)
file คือ path ของไฟล์ที่ต้องการเช็ค

ตัวอย่าง
<?php

$file = "test.txt";
if(is_readable($file))
{
echo ("$file is readable");
}
else
{
echo ("$file is not readable");
}

?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้า path ที่ให้มาเป็นไฟล์ที่อ่านได้
return ค่า FALSE ถ้า path ที่ให้มาเป็นไฟล์ที่อ่านไม่ได้

 


กลับ menu php