ฟังก์ชัน is_object()
check ตัวแปรว่าเป็น object หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_object()

 

ตัวอย่าง

<?php

class test {
var $i;
}

$obj = new test;

if ( is_object($obj) )
echo "variable obj is object";?>

ฟังก์ชัน is_object() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น object
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ object


กลับ menu php