ฟังก์ชัน is_numeric()
check ตัวแปรว่าเป็นตัวเลขหรือสตริงตัวเลข หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_numeric()

 

ตัวอย่าง

<?php

$a="1000";
$b=1000;
$c="10.36";
$d=10.36;
$e="r10";

if ( is_numeric($a) ) echo "variable a is numeric";
else echo "variable a is not numeric";

echo "<br>";

if ( is_numeric($b) ) echo "variable b is numeric";
else echo "variable b is not numeric";

echo "<br>";

if ( is_numeric($c) ) echo "variable c is numeric";
else echo "variable c is not numeric";

echo "<br>";

if ( is_numeric($d) ) echo "variable d is numeric";
else echo "variable d is not numeric";

echo "<br>";

if ( is_numeric($e) ) echo "variable e is numeric";
else echo "variable e is not numeric";

?>

ฟังก์ชัน is_numeric() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็นตัวเลขหรือสตริงตัวเลข
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ตัวเลขหรือสตริงตัวเลข


กลับ menu php