ฟังก์ชัน is_null()
check ตัวแปรว่าเป็น NULL หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_null()

 

ตัวอย่าง

<?php

$a=NULL;
$b=is_null($a);
if ($b)
echo "variable a is NULL";

?>

ฟังก์ชัน is_null() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น NULL
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ NULL


กลับ menu php