ฟังก์ชัน is_link()
เช็คว่าเป็นไฟล์ symbolic link หรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน is_link()

รูปแบบ
is_link(file)
file คือ ที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการเช็ค

ตัวอย่าง
<?php

$link = "images";
if(is_link($link))
{
echo ("$link is a link");
}
else
{
echo ("$link is not a link");
}

?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้าเป็นไฟล์ symbolic link
return ค่า FALSE ถ้าไม่เป็นไฟล์ symbolic link

symbolic link คล้ายกับ shoutcut ใน windows


กลับ menu php