ฟังก์ชัน is_integer()
check ตัวแปรว่าเป็น integer หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_integer()

ฟังก์ชัน is_integer() เป็น alias ของ is_int()

ตัวอย่าง

<?php

$a=11;
$b=is_integer($a);
if ($b)
echo "variable a is integer";

?>

ฟังก์ชัน is_integer() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น integer
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ integer


กลับ menu php