ฟังก์ชัน is_int()
check ตัวแปรว่าเป็น integer หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_int()

 

ตัวอย่าง

<?php

$a=11;
$b=is_int($a);
if ($b)
echo "variable a is integer";

?>

ฟังก์ชัน is_int() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น integer
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ integer


กลับ menu php