ฟังก์ชัน is_file()
เช็คว่าเป็นไฟล์ทั่วไปหรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน is_file()

รูปแบบ
is_file(file)
file คือ ที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการเช็ค

ตัวอย่าง
<?php

$file = "test.txt";
if(is_file($file))
{
echo ("$file is a regular file");
}
else
{
echo ("$file is not a regular file");
}

?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้าเป็นไฟล์ธรรมดา
return ค่า FALSE ถ้าไม่เป็นไฟล์ธรรมดา


กลับ menu php