ฟังก์ชัน is_executable()
เช็คว่าเป็นไฟล์สามารถ execute ได้หรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน is_executable()

รูปแบบ
is_executable(file)
file คือ ที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการเช็ค

ตัวอย่าง
<?php

$file = "test.exe";
if(is_executable($file))
{
echo ("$file is executable");
}
else
{
echo ("$file is not executable");
}

?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้าเป็นไฟล์ที่สามารถ execute
return ค่า FALSE ถ้าไม่เป็นไฟล์ที่สามารถ execute

 


กลับ menu php