ฟังก์ชัน is_dir()
เช็คว่าเป็น directory หรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน is_dir()

รูปแบบ
is_dir(file)
file คือ ที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการเช็ค

ตัวอย่าง
<?php

$file = "..";
if(is_dir($file))
{
echo ("$file is a directory");
}
else
{
echo ("$file is not a directory");
}

?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้า path ที่ให้มาเป็น directory
return ค่า FALSE ถ้า path ที่ให้มาไม่เป็น directory

 


กลับ menu php