ฟังก์ชัน is_bool()
check ตัวแปรว่าเป็น boolean หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_bool()

 

ตัวอย่าง

<?php

$a=true;
$b=is_bool($a);
if ($b)
echo "variable a is boolean";

?>

ฟังก์ชัน is_bool() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น boolean
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ boolean


กลับ menu php